OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky


1. Základné ustanovenie

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.


Predávajúci:

Mgr. Petra Majdánová

IČO: 55 562 026

DIČ: 1083069680

Neplatca DPH

Joliota Curie 734/35

058 01, Poprad

Zapísaný v ŽR 740-42924


Kontaktné údaje:

www.chillyandmango.sk

Mgr. Petra Majdánová

Veľký Slavkov 385, 059 91

t.č.: +421 948 475 506

E-mail: chillyandmango@gmail.com

(ďalej len "predávajúci")


Kupujúci:

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania.

Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.


2. Objednávka a uzavretie zmluvy

Za návrh zmluvy sa podľa Občianskeho zákonníka považuje odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim na základe ponuky predávajúceho v e-shope. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho dochádza k uzavretiu zmluvy.


3. Cena tovaru a platobné podmienky

Cena tovaru je určená podľa platného cenníka a pozostáva z ceny tovaru, ceny dopravy a ceny spôsobu platby. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Celkové náklady na doručenie sa zobrazia v prehľade košíka a kupujúci si pred odoslaním objednávky sám zvolí spôsob doručenia.

Faktúra o predaji tovaru je kupujúcemu zaslaná elektronickou poštou.


4. Platba za tovar

Predávajúci akceptuje nasledovné spôsoby platby za tovar doručovaný na Slovensko:

- Prevod na účet - nie je spoplatnený, tovar je odoslaný po pripísaní platby na účet predávajúceho

Predávajúci akceptuje nasledovné spôsoby platby za tovar doručovaný do zahraničia:

- Prevod na účet - nie je spoplatnený, tovar je odoslaný po pripísaní platby na účet predávajúceho

Bankové spojenie:

mBank

Majiteľ účtu: Petra Majdánová

IBAN: SK38 8360 5207 0042 0835 6709


5. Dodanie tovaru

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru.

V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar načas alebo prípadne vôbec, oznámi túto skutočnosť bezodkladne kupujúcemu a dohodne sa s ním na ďalšom postupe.

V prípade dohody o vrátení peňazí kupujúcemu bude mu táto suma vrátená a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde.

Predávajúci poskytuje nasledovné spôsoby dopravy tovaru na Slovensku:

- DPD Kuriér na adresu

- Osobný odber: Bernolákova 4681/17, Poprad

Predávajúci poskytuje nasledovné spôsoby dopravy tovaru do zahraničia:

- Packeta Kuriér na adresu

- Packeta Z-box


6. Odstúpenie od zmluvy a reklamácia 

Svietniky, podložky, sviečky aj mydlá  sú ručne vyrábané. Sú to originály, preto nie je možné vyrobiť 100 % identický produkt.

Pretože sa jedná o ručne vyrábaný produkt jemné bublinky, ryhy či nerovnosti nie sú dôvodom na reklamáciu.

Farba produktov sa môže mierne líšiť v závislosti na nastavení farieb displeja/ monitora v závislosti od zariadenia, na ktorom fotku sledujete.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť až do okamihu odovzdania tovaru v prípade nedostupnosti tovaru, neuhradenia alebo neprevzatia objednávky kupujúcim v lehote 14 dní. Pred odstúpením je predávajúci vždy povinný kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho. Ak už kupujúci zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14 kalendárnych dní.

Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak je predaj tovaru uskutočnený výlučne prostredníctvom internetového elektronického obchodu.

V prípade vrátenia tovaru sa tovar považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, do 14 pracovných dní odo dňa vrátenia tovaru predávajúcemu.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy prostredníctvom vyplného formulára na odstúpenie od zmluvy (na konci VOP) a následne ho zašlite na náš email chillyandmango@gmail.com

Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou balíka alebo doporučeného listu.

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby.

Kupujúci je povinný vracaný tovar zabaliť tak, aby sa zabránilo jeho poškodeniu počas prepravy a zabezpečiť doručenie tovaru na vlastné náklady. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Právo na odstúpenie od zmluvy kupujúci nemá, ak bol tovar vyrobený na základe špeciálnej objednávky.

Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

Fotografie produktov na stránke sú ilustračné nakoľko sa jedná o ručnú prácu a možné odchýlky vo vzhľade tovaru, ktoré neovplyvňujú kvalitu výrobku, nie sú dôvodom na reklamáciu tovaru.

Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Pri nedodržaní lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo na výmenu tovaru, ak je dostupný, alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.


7. Ochrana osobných údajov

Kupujúci uvedie predávajúcemu svoje meno, adresu doručenia vrátane PSČ, telefónneho čísla emailu.

Kupujúci (v prípade ak je právnickou osobou alebo podnikateľom) oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Predávajúci sa zaväzuje zaobchádzať a nakladať s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s platnými právnymi predpismi a zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb.

Vaše osobné údaje môže byť poskytnuté predávajúcim tretím stranám na účely doručovania objednaného tovaru a iným oprávneným subjektom na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, ak predávajúcemu vznikne takáto povinnosť. Používaním internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.


8. Poškodenie výrobkov počas prepravy

V prípade poškodenia výrobkov počas prepravy je potrebné ma kontaktovať mailom a zaslať fotografie poškodených výrobkov a stav poškodenia vonkajšieho obalu. Tieto fotografie sa následne zašlú prepravnej spoločnosti z dôvodu reklamácie. Všetky zásielky prepravované spoločnosťou DPD sú poistené. 


9. Záverečné ustanovenia

Práva a povinnosti neupravené kúpnou zmluvou a týmito VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky (najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov).

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek písomne zmeniť tieto VOP tak, že na stránke internetového obchodu www.chillyandmango.sk zverejní nové znenie VOP.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na stránkach internetového obchodu www.chillyandmango.sk.

1.8.2023