Bezpečnostné informácie

Všeobecná výstražná značka

Nenechávajte horieť sviečku bez dozoru

Chráňte deti a domáce zvieratá pred horiacou sviečkou

Vždy medzi horiacimi sviečkami nechajte najmenej XX cm (XX - predstavuje minimálnu bezpečnú vzdialenosť podľa odporúčania výrobcu)

Nenechávajte horieť sviečku na alebo v blízkosti horľavých predmetov

Neumiestňujte sviečku do prievanu

Neumiestňujte sviečku do blízkosti zdroja tepla

Pred každým zapálením skráťte knôt na približne 0,5-1cm

Sviečku umiestňujte vo vzpriamenej polohe

Sviečku nesfukujte, vždy používajte zhášadlo

Vždy používajte podstavec, sviečku umiestňujte iba na nehorľavý povrch

Dbajte na to, aby sa do tekutého vosku nedostali zápalky a iné nečistoty, aby sa zabránilo ich vzplanutiu

Nepohybujte sviečkou počas horenia

Nikdy nepoužívajte kvapalinu na uhasenie sviečky